Modelul Regulamentului De Organizare si Functionare al Societatii Specializate de Paza si Protectie

Modelul Regulamentului De Organizare si Functionare al Societatii Specializate de Paza si Protectie

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE sI FUNCTIONARE AL SOCIETATII SPECIALIZATE DE PAZA SI PROTECTIE

 

SC…………………………………………….SRL(S.A.) din __________

MODEL CADRU ELABORAT iN SPRIJINUL SOLICITANtILOR DE LICENTA IN DOMENIUL PAZEI OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR sI PROTECTIA PERSOANELOR
FORMA FINALA SE DEPUNE DUPA CE SE ADAPTEAZA CARACTERISTICILOR SOCIETATII PRIN
COMPLETAREA CONTINUTULUI EXISTENT -

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Art.1 – S.C.”……………………………………………………..” S.R.L.(S.A.), denumita in continuare SOCIETATEA, are ca activitate principala, codul CAEN 8010 – Activitati de protectie si garda, conform actului constitutiv si Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, identificata prin codul unic de inregistrare ………………. si numarul de ordine J ..…/……/…….……, reprezentata de ……………………………………….., in calitate de administrator, este licentiata sa desfasoare urmatoarele activitati:
a) servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si servicii de consultanta in domeniu ;
b) servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori, precum si servicii de consultanta in domeniu ;
c) servicii de protectie personala specializata, denumita garda de corp precum si servicii de consultanta in domeniu.
Art.2 – SOCIETATEA isi desfasoara activitatea specifica in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Normelor metodologice adoptate prin H.G. nr.301/2012 si H.G. nr.935/2007, precum si a prezentului regulament de organizare si functionare.

CAPITOLUL II
STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII
Art.3 (1) – SOCIETATEA isi desfasoara activitatea numai in sedii declarate, autorizate, inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si notificate politiei competente teritorial.
(2) Societatea poate desfasura activitatile prevazute in licenta de functionare la nivel national, cu notificarea prealabila a inspectoratelor de politie judetene sau D.G.P.M.B. pe raza carora presteaza servicii.
Art.4 – SOCIETATEA are urmatoarea structura organizatorica: Se prezinta structura adoptata de fiecare societate.

CAPITOLUL III
CONDITII DE ANGAJARE A PERSONALULUI

Art.5 – (1) SOCIETATEA presteaza servicii de paza si protectie folosind numai personal propriu angajat.
(2) Angajarea personalului conducere sau de executie se face in conformitate cu prevederile art. 39 si 40 din Legea nr.333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Numirea in functii de conducere sau de executie se face potrivit competentelor profesionale dobândite potrivit legii si a atributiilor prevazute in fisa postului.
(4) Personalul care desfasoara activitati de control acces, securitate incinte, garda de corp, interventie paza si ordine, si transport valori trebuie sa detina competentele specifice obtinute prin cursuri de specializare.

CAPITOLUL IV
PREGATIREA PERSONALULUI SI CONTROLUL
ACESTUIA IN SERVICIU

Art.6 – La instituirea dispozitivului de paza in obiectiv, agentii de securitate vor fi instruiti cu privire la particularitatile obiectivului, consemnele generale si particulare prevazute in planul de paza, precum si modul de actiune in caz de eveniment.
Art.7 – (1) Pentru verificarea modului de efectuare a serviciului de catre personalul de paza, conducatorul societatii trebuie sa asigure controlul acestora prin personal anume desemnat.
(2) Paza obiectivului asigurat cu un dispozitiv format din mai mult de 5 posturi de paza este coordonata de catre un sef de tura pe schimb, care efectueaza instruirea si repartizarea in posturi a personalului de paza, preluând atributiile unui post de paza in caz de nevoie.
(3) Pentru fiecare obiectiv asigurat cu paza, conducatorul societatii specializate trebuie sa desemneze un sef de obiectiv care sa asigure relationarea permanenta cu beneficiarul si sa dispuna masuri de eficientizare a serviciului prestat, precum si controlul personalului din subordine.
(4) Verificarea modului de efectuare a serviciului de paza se realizeaza zilnic, cel putin o data pe schimb, de catre personalul cu atributii de control anume desemnat, consemnându-se despre aceasta in registrul de control.
(5) seful de tura sau de obiectiv, dupa caz, executa instruirea agentilor de paza cu prevederile consemnelor generale si particulare si raspunde de modul de executare a serviciului de catre acestia.

CAPITOLUL V
DOTAREA PERSONALULUI DE SECURITATE CU MIJLOACE DE APARARE sI FOLOSIREA ACESTORA

Sectiunea 1
Dotarea cu mijloace de autoaparare
Art.8. – (1) Dotarea personalului de securitate cu mijloace de aparare se stabileste prin planul de paza/protectie avizat de politie, si se face in conformitate cu prevederile Legii nr.333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice adoptate prin HG nr.301/2012.
(2) Pentru executarea serviciului de paza inarmat, agentii de securitate trebuie sa detina avizele prevazute de Legea nr.295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare si a normele metodologice de aplicare.
(3) Dotarea personalului cu uniforme, insemne si ecusoane se face potrivit Legii nr.333/2003, H.G. nr.301/2012 si H.G. nr.935/2007 si se stabileste prin prezentul regulament de organizare si functionare.
Art.9. – (1) Mijloacele din dotare pot fi folosite, in conditiile legii, in caz de legitima aparare sau stare de necesitate, precum si pentru apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor, a avutului public si privat si oprirea actiunilor violente ale elementelor turbulente.
(2) Bastonul de cauciuc sau tomfa pot fi folosite atunci când procedeele de lupta corp la corp nu au dat rezultatele scontate, ori mijloacele de atac ale agresorilor nu pot fi anihilate in alt mod.
(3) Mijloacele din dotare nu se vor mai folosi daca persoanele vinovate s-au supus somatiei personalului de paza ori au incetat actiunile agresive.
(4) Mijloacele din dotare nu se vor folosi asupra copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcina, persoanelor cu infirmitati fizice vadite si se va evita folosirea impotriva batrânilor ori a celor cu o constitutie fizica debila, cu exceptia cazurilor in care se actioneaza in grup sau se folosesc arme albe sau obiecte contondente, sau care prin activitatea desfasurata pun in pericol iminent viata, integritatea corporala a personalului de paza ori a altor persoane.
Art.10 – SOCIETATEA stabileste prin proceduri interne modul de folosire a mijloacelor din dotarea personalului de securitate.

Sectiunea a 2-a
Dotarea cu animale de serviciu
Art.11 – (1) SOCIETATEA foloseste pentru asigurarea pazei obiectivelor care au o mare intindere (culturi agricole, pomicole) cai de serviciu sau câini de serviciu, special antrenati, cu respectarea prevederilor legale incidente si a procedurilor de lucru.
Art.12 – (1)Dotarea personalului de paza cu câine/cal de serviciu se face in raport cu specificul activitatilor de paza si actiunilor ce rezulta din planul de paza, in anumite posturi de paza din obiectivele unde analiza de risc justifica aceasta necesitate cu respectarea prevederilor actelor normative in vigoare.
(2) in planurile de paza vor fi nominalizate posturile si agentii de paza care au in dotare animale de serviciu.
Art.13 – Obiectivele in care sunt folositi câini de serviciu vor fi semnalizate cu placute de avertizare vizibile.

ATENTIE !
ART. 11-13 – VOR FI MENtIONATE DOAR iN CAZUL iN CARE SE FOLOSESC ANIMALE DE SERVICIU iN ACTIVITATEA DE PAZa

CAPITOLUL VI
ATRIBUTIILE PERSONALULUI
Art.14 – Personalul de conducere (administrator, presedinte al consiliului de administratie directorul general/executiv) are urmatoarele obligatii:
a) asigura respectarea prevederilor legale si a regulamentelor proprii in organizarea si functionarea pazei, in angajarea, pregatirea si controlul personalului, portul uniformei si a insemnelor distinctive, precum si in dotarea cu mijloace de interventie si aparare individuala, conform legii ;
b) asigura dotarea personalului de paza cu uniforme, insemne distinctive si ecusoane de identificare ;
c) asigura documentele specifice necesare executarii si evidentierii serviciului de paza, conform modelor stabilite in H.G. nr. 301/2012, precum si folosirea acestora.
d) numeste prin decizii persoanele cu functii de conducere si coordonare a activitatilor specifice si le stabileste atributiile prin fisa postului;
e) notifica serviciul de ordine publica din inspectoratul de politie judetean/DGPMB pe raza caruia are sediul social, cu privire la incetarea sau intreruperea activitatii, depunând licenta de functionare pentru retragere.
f) informeaza semestrial, serviciul de ordine publica din inspectoratul judetean de politie/D.G.P.M.B., pe raza caruia isi are sediul social, despre intreaga activitate desfasurata, conform modelului postat pe pagina web – www.politiaromana.ro.
Pentru activitatile desfasurate pe raza altor judete, reprezentantul societatii va depune informarea la serviciile de ordine publica competente teritorial, care va cuprinde numai serviciile prestate in judetul respectiv.

SE COMPLETEAZA SI CU ALTE ATRIBUTII ..!

Sectiunea a 2-a
Personalul de executie
Art. 15 – Pentru fiecare functie de executie se vor consemna atributiile specifice.
Art. 16 – sef zona/obiectiv:
Art. 17 – sef tura:
Art. 18 – Agent de securitate/agent transport valori/garda de corp, etc.

CAPITOLUL VII
DESCRIEREA UNIFORMEI DE SERVICIU sI A iNSEMNELOR DISTINCTIVE

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
Art.19 – Personalul de securitate executa serviciul echipat cu uniforma aprobata, asigurata de conducerea societatii, conform H.G. nr.935/2007, in raport de specificul activitatilor si actiunilor intreprinse, precum si a conditiilor atmosferice.
Art.20 – SOCIETATEA asigura controlul personalului de securitate pentru a nu folosi in serviciu alte articole vestimentare decât cele aprobate prin prezentul regulament.

SECTIUNEA a 2-a
Uniforma de serviciu
Art.21 – Uniforma de serviciu a personalului de securitate se compune din:
1)Coifura: sapca, sepcuta, caciula, bereta (basc), fes.
2)imbracaminte: sacou, bluzon, geaca, vesta, bluza de protectie impotriva frigului, pantalon, imbracaminte groasa (scurte matlasate sau imblanite, hanorace, impermeabile de ploaie, sube, haine de piele etc.).
3)Lenjerie: camasa, camasa-bluza cu mâneca lunga sau scurta, tricou.
4)incaltaminte: pantofi, bocanci, ghete.
5)Echipament divers: cravata, fular, centura, curea.

Art. 22. – ATENTIE!
LA ACEST ARTICOL VA FI DESCRIS DISTINCT FIECARE ARTICOL DE ECHIPAMENT PRECIZÂNDU-SE CULOAREA, CROIALA sI TIPARUL

SECTIUNEA a 3-a
Uniforma de interventiei sau protectie
Art.23 – Uniforma de interventie sau protectie se compune din:
a) combinezon;
b) salopete;
c) cizme de cauciuc sau bocanci.
Art. 24. – IDEM ART.22

SECTIUNEA a 4-a
insemnele distinctive
Art.25 – Articolele de imbracaminte sau de protectie vor fi inscriptionate vizibil, pe partea din spate, cu denumirea si sigla societatii inregistrate si aprobate.
Art.26 – in timpul serviciului, personalul de securitate are obligatia de a purta ecusonul de identificare la vedere, in partea stânga superioara, asigurând vizibilitatea datelor de identificare.
Art.27 – Orice modificare ulterioara a articolelor de echipament va fi supusa prealabil, aprobarii Inspectoratului General al Politiei Române – Directia de Ordine Publica, prin actualizarea regulamentului de organizare si functionare.

CAPITOLUL VIII
DISPOZITII FINALE
Art.28 – (1) Licenta de functionare nu poate constitui obiectul tranzactiei in cazul cesionarii partilor sociale ale societatii comerciale.
(2) inainte de cesionarea totala a partilor sociale administratorul societatii va depune originalul licentei de functionare la inspectoratul judetean de politie/DGPMB, dupa caz, pentru anulare.
Art.29 – Prezentul regulament a fost incheiat in 2 exemplare, unul pentru societate si celalalt pentru politie.
Art.30 – Prezentul regulament anuleaza Regulamentul de organizare si functionare aprobat cu nr. ……… din__.__.2012. (NUMAI iN CAZUL ACTUALIZaRII REGULAMENTULUI APROBAT ANTERIOR!)

ADMINISTRATOR
NUME sI PRENUME (iN CLAR)

SEMNATURA SI STAMPILA