Model de regulament pentru organizare si functionare a dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarma

Model de regulament pentru organizare si functionare a dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarma

R E G U L A M E N T
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DISPECERATULUI ZONAL DE MONITORIZARE
A SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

 


SC……………………………………………. din ………………

MODEL CADRU ELABORAT ÎN SPRIJINUL SOLICITANŢILOR DE AVIZ PENTRU REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DISPECERATULUI DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMARE

FORMA FINALA SE DEPUNE DUPĂ CE SE ADAPTEAZĂ CARACTERISTICILOR SOCIETĂŢII PRIN
COMPLETAREA CONŢINUTULUI EXISTENT -

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 – S.C.”……………………………………………………..” S.R.L.(S.A.), denumită în continuare SOCIETATEA, identificată prin codul unic de înregistrare ………………. şi numărul de ordine J ..…/……/…….……, , reprezentată de ……………………………………….., în calitate de administrator, licenţiată sub nr. ………../….. din …../…../…….. are dreptul să presteze servicii de monitorizare în baza relaţiilor contractuale cu beneficiarii/ a unităţilor proprii.
NOTĂ: Paragraful se adaptează după caz, pentru societăţi specializate sau monitorizare în sistem intern.
Art.2 – SOCIETATEA asigură serviciile de monitorizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, a Normelor metodologice adoptate prin H.G. nr.301/2012, precum şi a prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

CAPITOLUL II
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DISPECERATULUI
Art.3 (1) – Dispeceratul funcţionează în sediul autorizat şi înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului, din localitatea …………………………………………., str. ………………………………, nr. ………, jud. ………………….
(2) SOCIETATEA prin dispeceratul de la alin.(1) prestează servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei la nivel judeţean/ regional – în judeţele:……………………………./naţional.
NOTĂ: La alin.2, se optează pentru una din variantele enumerate.
(3) Activitatea dispeceratului este permanentă, SOCIETATEA având __ angajaţi pe funcţia de operatori dispeceri sisteme de monitorizare pentru supravegherea în mod continuu a staţiei de dispecerizare, sub coordonarea şefului de dispecerat.
NOTĂ: numărul minim de operatori dispeceri este de , iar alegerea nr. optim de operatori pe schimb se face în funcţie de numărul de staţii de dispecerizare în funcţie şi traficul de date.
Art.4 – Realizarea conexiunii sistemelor de alarmare din obiective cu staţia de dispecerizare, asigurarea mentenanţei periodice sau remedierii defecţiunilor sistemelor conectate, a echipamentelor de transmitere a semnalelor şi centrului de monitorizare se asigură de personalul tehnic avizat şi angajat ai societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, conform Anexei nr. 1a) din prezentul regulament.
Art. 5. – (1) Verificarea veridicităţii alarmei se realizează prin dirijarea la faţa locului a echipajelor de intervenţie formate din agenţi de intervenţie pază şi ordine, angajaţi ai societăţilor specializate de pază şi protecţie, dispuse conform Anexei nr. 1b) din prezentul regulament.

CAPITOLUL III
AMPLASARE ŞI CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI
ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ DISPECERATUL
Art. 6. – (1) Dispeceratul este amplasat într-un imobil destinat exclusiv/parţial acestei activităţi pentru care au fost luate în considerare riscurile apariţiei incendiilor, exploziilor, inundaţiilor, distrugerilor şi a expunerii la riscuri provenite de la alte locaţii.
(2) Spaţiul destinat dispeceratului este delimitat fizic de restul clădirii prin pereţi, podele, tavane şi deschideri esenţiale.
NOTĂ – Alin. (2) se elimină în cazul în care dispeceratul ocupă întregul imobil.
Art. 7. – Imobilul/Spaţiul în care funcţionează dispeceratul are următoarele caracteristici :
a) accesul se face printr-un hol de intrare prevăzut cu uşi de trecere cu interblocare pentru a preveni deschiderea ambelor uşi în acelaşi timp.
b) perimetrul dispeceratului cuprinde :
pereţi din zidărie solidă ≥ 200 mm/beton turnat ≥ 150 mm/beton armat ≥ 100 mm/, oţel masiv ≥ 8 mm
podele şi tavane din beton turnat ≥ 150 mm/beton armat ≥ 100 mm
uşi de intrare/ieşire, şi suprafeţe vitrate rezistente la atac manual;
ieşiri/intrări de ventilaţie prevăzute cu trape cu posibilitatea de blocare din interior.
*uşi de ieşire de urgenţă, care trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe de rezistenţă specificate pentru uşile de acces, să se deschidă spre exterior şi să fie prevăzute cu dispozitive de deblocare, operabile doar în cazul unei situaţii de urgenţă şi numai din interior.
NOTĂ – ultimul alineat se elimină în cazul în care nu este prevăzută uşă de urgenţă.
Art. 8. – Accesul în dispecerat este controlat şi permis numai angajaţilor cu atribuţii profesionale în legătură cu dispeceratul şi autorităţilor cu drept de control.
Art. 9. – În interiorul există grup sanitar şi instalaţii de spălare.
Art. 10 – Spaţiul de funcţionare al dispeceratului este prevăzut cu sistem de alarmare împotriva efracţiei, a cărei soluţie tehnică a fost stabilită în baza analizei de risc la securitate fizică, şi este compus din:
a) subsistem de alarmă prin care se asigură semnalizarea stărilor de pericol şi avertizarea în caz de alarmă a personalului;
b) subsistem de televiziune cu circuit închis pentru zona de acces din interior şi exterior, precum şi activitatea din interiorul dispeceratului;
c) subsistem control acces pentru restricţionarea accesului în dispecerat, realizarea interblocării uşilor de la holul de acces şi semnalizarea rămânerii în stare deschisă şi/sau neasigurată a uşii de ieşire de urgenţă sau a ambelor uşi de la holul de acces.
Art. 11. – Dispeceratul este conectat la reţeaua publică de alimentare cu energie electrică ca sursă primară, şi are prevăzută sursă de rezervă care asigură funcţionarea tuturor echipamentelor pentru 24 de ore.
Art. 12. – Siguranţa şi securitatea personalului este monitorizată la distanţă.

CAPITOLUL IV
CARACTERISTICILE TEHNICE ALE STAŢIEI DE DISPECERIZARE
Art. 13. – Pentru monitorizarea sistemelor de alarmare conectate sunt folosite următoarele echipamente:
a) staţia de dispecerizare are componenţa şi următoarele caracteristici tehnice:
………..,
…………
b) aparatura care asigură comunicarea de date cu sistemele de alarmare conectate:
………..,
…………
c) mijloacele de legătură tip voce între operatori dispeceri şi echipaje/beneficiari/autorităţi.
………..,
…………
d) dispozitive de înregistrare a convorbirilor între operatori dispeceri şi echipaje/beneficiari/autorităţi.
e) dispozitive de confirmare a timpului de sosire a agenţilor de intervenţie la obiectivul care a generat semnalul de alarmă.
……………
f) alte echipamente.
NOTĂ – Se vor descrie echipamentele folosite şi caracteristicile tehnice ale acestora.
Art. 14. – Echipamentele asigură monitorizarea cel puţin a următoarelor tipuri de semnale : starea de pericol a personalului din obiective, activarea şi dezactivarea sistemului, producerea efracţiei, lipsa alimentării cu energie electrică din sursa primară mai mare de 2 ore a sistemului conectat.
Art. 15. – Testarea funcţionării corecte a sistemelor conectate şi a căilor de transmisie a alarmelor, precum şi a mijloacelor de legătură cu echipajele se face periodic, după cum urmează:
…………………,
NOTĂ – Se vor descrie perioadele de realizare a testelor structurate pe categorii de unităţi (funcţie de riscurile asociate), intervale orare, etc.
Art. 16. – Echipamentele de rezervă sunt identice cu cele principale şi asigură preluarea automată/manuală a funcţionării în caz de defectare a acestora.
NOTĂ – În cazul în care echipamentele sunt diferite faţă de cele principale, prezentul articol se reformuleză facându-se o descriere similară art. 13.

CAPITOLUL V
ANGAJAREA, ATRIBUŢIILE, PREGĂTIREA ŞI DOTAREA PERSONALULUI

Art. 17. – Şeful de dispecerat şi operatorii dispeceri sisteme de monitorizare pot fi angrenaţi în activităţile specifice dispeceratului după obţinerea avizului poliţiei.
Art. 18. – Avizul pentru şeful de dispecerat şi operatorii dispeceri se solicită de SOCIETATE de la serviciul de ordine publică din inspectoratul de poliţie judeţean pe raza căruia îşi are sediul dispeceratul, depunând pentru aceasta următoarele documentele:
a) cerere de solicitare a avizului;
b) copie după cartea de identitate;
c) certificat de cazier judiciar în perioadă de valabilitate care să ateste lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni comise cu intenţie;
d) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicina muncii din care să rezulte că este apt medical pentru funcţia respectivă;
e) certificat de absolvire a cursului de operator dispecer sisteme de monitorizare şi aparate de control;
f) dovada că este angajat al societăţii;
g) declaraţia de confidenţialitate.
Art. 19. – După angajare, salariatul va primi înainte de intrarea în serviciu, legitimaţia, dotarea şi echipamentul necesar desfăşurării activităţii.
Art. 20. – Şeful de dispecerat are următoarele atribuţii principale:
a) conduce şi răspunde de activitatea de monitorizare;
b) controlează modul de efectuare a serviciului şi respectarea procedurilor de lucru de către personalul angrenat;
c) verifică implementarea corectă şi actualizarea datelor abonaţilor conectaţi în aplicaţia informatică a staţiei de dispecerizare;
d) răspunde de organizarea dispozitivului de intervenţie;
e) transmite semestrial, în scris la Serviciul de Ordine Publică până la 15 ale ultimei luni a semestrului, activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute, conform modelului postat pe pagina web a Poliţiei Române.
f) efectuează recunoaşteri la noile obiective şi stabileşte itinerarii de deplasare, de bază şi de rezervă, precum şi timpul maxim de ajungere la fiecare dintre acestea;
g) întocmeşte rapoarte ale activităţii de monitorizare la cererea beneficiarilor (activări/dezactivări, teste, alarme, probleme tehnice);
h) analizează zilnic, evenimentele înregistrate şi modul de tratare a acestora;
i) altele atribuţii relevante.
Art. 21. – Operatorul dispecer are următoarele atribuţii principale:
a) supraveghează permanent echipamentele staţiei de dispecerizare şi tratează semnalele recepţionate cu operativitate în conformitate cu procedurile de lucru;
b) ţine jurnalul acţiunilor întreprinse în tratarea evenimentelor, menţionând data şi ora finalizării acestora;
c) exploatează corect echipamentele din dotare, numai sub parola proprie, fără să introducă alte programe sau să modifice structura datelor existente;
d) nu permite accesul în incinta dispeceratului a altor persoane din firmă, sau din afară cu excepţia celor abilitate de conducerea societăţii;
e) alte atribuţii relevante.
Art. 22. – Agenţii de intervenţie pază şi ordine sunt angajaţi potrivit Legii nr.333/2003, iar modurile de acţiune la verificarea alarmelor la faţa locului sunt stabilite prin proceduri de lucru anexate la regulamentul de organizare şi funcţionare al dispeceratului.

CAPITOLUL VI
PROCEDURI DE LUCRU SPECIFICE MONITORIZĂRII

Art. 23. – SOCIETATEA desfăşoară activităţile de monitorizare cu respectarea procedurilor specifice anexate prezentului regulament, după cum urmează:
Anexa nr.2 – PROCEDURA PRIVIND ÎNREGISTRAREA, ANALIZAREA ŞI TRATAREA ALARMELOR RECEPŢIONATE;
Anexa nr.3 – PROCEDURA PRIVIND TESTĂRILE PERIODICE ŞI REMEDIEREA DERANJAMENTELOR ECHIPAMENTELOR DE MONITORIZARE ŞI A SISTEMELOR CONECTATE.
Anexa nr.4 – PROCEDURA PRIVIND VERIFICAREA ALARMELOR LA FAŢA LOCULUI.

CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE

Art. 24. – La modificarea dispozitivului de intervenţie se actualizează datele din Anexa nr.1b şi se comunică la IGPR, înainte de operaţionalizarea echipajelor.
Art. 25. – SOCIETATEA aplică la obiectivele conectate, semnalistica de avertizare a existenţei monitorizării, cu acordul beneficiarului, conform modelului anexat.
Art. 26. – SOCIETATEA asigură arhivarea datelor după cum urmează:
a) jurnalele evenimentelor recepţionate şi acţiunilor operatorului dispecer pe o perioadă de 2 ani;
b) datele abonaţilor pe o perioadă de 2 ani;
c) înregistrările convorbirilor dintre operatorul dispecer cu echipajele/beneficiarii/autorităţile pe o perioadă de 30 de zile.

REPREZENTANT SOCIETATE, (nume, semnătură şi ştampilă)
ŞEF DISPECERAT
(nume, semnătură)

Anexa nr.1a)
PERSONALUL TEHNIC CARE DESERVEŞTE DISPECERATUL
Art.1 – Prezenta este anexa Regulamentului de organizare şi funcţionare a dispeceratului zonal de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, organizat în _________________________ şi avizat de IGPR cu nr._____________________.
Art.2. – Prevederile anexei sunt valabile începând cu data __.__._____,
Nr. crt.; Judeţul ;Localitate în care se realizează conectarea/mentenanţa ; Societatea licenţiată care realizează conectarea/mentenanţa ; Personal tehnic desemnat
Aviz poliţie ; Obs.

Notă – La completare se va genera câte un rând în tabel pentru fiecare localitate/grup de localităţi (coloana 2) din acelaşi judeţ aflate în competenţa personalului tehnic desemnat (coloana 4).
ADMINSTRATOR, ŞEF DISPECERAT,
Nume şi prenume Nume şi prenume
Semnătură şi ştampilă Semnătură

Anexa nr.1b)
DISPUNEREA ECHIPAJELOR DE INTERVENŢIE ALE DISPECERATULUI
Art.1 – Prezenta este anexa Regulamentului de organizare şi funcţionare a dispeceratului zonal de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva, organizat în _________________________ şi avizat de IGPR cu nr._____________________.
Art.2. – Prevederile anexei sunt valabile începând cu data __.__._____,
Nr. crt. ; Judeţul ; Localitate /sector în care se realizează intervenţia ; Societatea licenţiată care realizează intervenţia ; Nr. înmatriculare autovehicul de intervenţie ; Nr. agenţi pe echipaj ; Observaţii;
Notă – La completare se va genera câte un rând în tabel pentru fiecare localitate/grup de localităţi (coloana 2) din acelaşi judeţ aflate în competenţa echipajului/echipajelor (coloana5).

ADMINSTRATOR, ŞEF DISPECERAT,
Nume şi prenume Nume şi prenume
Semnătură şi ştampilă Semnătură